Dotacje bezpośrednie. Rozwój MŚP. RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19

Zgodnie z obietnicą prezentujemy informacje o naborze wniosków dotyczącym dotacji bezpośrednich na rozwój MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, który rozpoczyna się już w tym miesiącu. Od 28 października 2019 do 17 stycznia 2020, będzie można składać dokumenty w Punkcie Przyjmowania Wniosków przy ulicy Towarnickiego 3a lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4. Wersję elektroniczną można składać on-line pod adresem https://gw.podkarpackie.pl. Nie należy jednak zbyt długo zwlekać, ponieważ Instytucja Organizująca Konkurs, zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków. Rozstrzygnięcie zaplanowane jest na 31 sierpnia 2020 r.

Kto może składać wnioski i na co można otrzymać dofinansowanie

Projekt Rozwój MŚP przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a ten konkretny nabór jest dla firm prowadzących działalność na terenie Podkarpacia od co najmniej roku i uzyskujące przychody z ww. działalności. Wsparcie ma dotyczyć rozwoju MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Szczególnie na inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia czy sprzęt produkcyjny. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, lub usług. Jeżeli jednak przedsięwzięcie ma skupiać się wyłącznie na zwiększaniu mocy produkcyjnych to nie może liczyć na wsparcie.

Ile możemy zyskać?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 85 000 000 złotych. Dla projektów gdzie przewidziane jest wprowadzenie nowego czy ulepszonego produktu lub usługi maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 4 miliony złotych, minimum 300 000 złotych. Jeśli jednak produkt czy usługa to wynik prowadzonych prac B+R, czyli badanie i rozwój, kwota maksymalna to nawet 10 000 000 złotych, minimalna wartość pozostaje bez zmian. Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania to w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 70% wydatków kwalifikowanych oraz 60% dla średnich.

Jak skutecznie złożyć wniosek

Jeżeli złożymy wniosek wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej w LSI, nie będzie uznany za skuteczny. Podobnie wniosek w wersji papierowej, dostarczony do IZ RPO WP 2014 – 2020, nie zostanie zarejestrowany, jeżeli w systemie LSI nie będzie kopii elektroniczna wniosku o tej samej sumie kontrolnej. Za skutecznie złożony wniosek uznany zostanie wyłącznie dokument, który został wysłany drogą elektroniczną w systemie LSI, a następnie złożony w wersji papierowej w IZ RPO WP 2014 – 2020 w terminie określonym w Regulaminie Konkursu. Istnieje także możliwość, aby, w trakcie trwania naboru, wycofać wniosek wysłany do systemu LSI, jednak musi się to odbyć przed złożeniem papierowej wersji wniosku. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, w obsłudze wspomnianego systemu należy posłużyć się jedną z rekomendowanych przeglądarek zaktualizowanych do najnowszej wersji Mozilla Firefox lub Google Chrome

Wykorzystaj szansę na rozwój Twojej firmy. Napisz biuro@edumarathon.pl lub zadzwoń 663 358 366, by dowiedzieć się więcej.

Poniżej komplet dokumentów.

Instrukcja_wypełniania_ZW_2 lip 2018 Regulamin_konkursu_-_RPI_2019 Wzor_umowy_RPI_2019 zal_nr_1_do_Regulaminu_wzór_wniosku

zal_nr_2_Instr_do_wniosku

zal_nr_4_Instr_do_zal

zal_nr_5_Lista_wskaznikow

zal_nr_6_Kryteria_wyboru

zal_nr_7_Kwalifikowalnosc_wydatkow

zal_nr_9_Wykaz_dok_do_umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Harmonogram płatności

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5.1 do Umowy

Załącznik nr 5.2 do Umowy

Załącznik nr 5.3 do Umowy

Załącznik nr 5.4 do Umowy

Załącznik nr 5.5 do Umowy

Załącznik nr 6 do Umowy

Załącznik nr 7 do Umowy

Załącznik nr 8 do Umowy

ZW 1 – Biznesplan RPI 2019

ZW 11 – Formularz pomoc publiczna

ZW_2_Część_środow_wn_sty_2018

ZW_10_Opinia_o_innowacyjnosci

ZW_15_Oświadczenie energia

ZW_14_Upowaznienie_pełnomocnictwo_do_podpisu

ZW_13_Tajemnica_przedsiebiorstwa

ZW_12_Oświadczenie_spełnienie_kryt_podmiot