Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/edumarathon/domains/edumarathon.pl/public_html/plugins/content/plugin_googlemap2.php on line 98

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/edumarathon/domains/edumarathon.pl/public_html/plugins/content/plugin_googlemap2.php on line 126
Fundusze bezzwrotne dla innowacyjnych firma ze Śląska i Podkarpacia. PDF Drukuj Email
czwartek, 05 listopada 2015 11:18

Już 16 listopada 2015 roku rusza nabór wniosków dla firm z województwa śląskiego. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 11 stycznia 2016 roku a maksymalna wartość dofinansowania to 2 mln zł. Również na terenie województwa podkarpackiego należy spodziewać się ogłoszenia naborów. Nastąpi to prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia.

 

 

Oś priorytetowa

3. Konkurencyjność MŚP

Działanie

3.2. Innowacje w MŚP

Poziom dofinansowania

50,00 %

Budżet naboru [PLN]

203 308 800,00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:

  1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO[1] (203 308 800,00 PLN) 
w tym 100% EFRR

Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis:

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) wypełnianym w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach RPO WSL, dostępnym pod adresem http://lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

LINK do naboru: http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/44

 
GRUPA MERA-MONT
MeraMont iso9001
Partnerzy:
Mera Mont PGS Software S.A.
Program Partnerski